Algemene Voorwaarden

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Duur en geldigheid lidmaatschapsovereenkomst
  Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot
  opzegging met een minimum opzegtermijn van 1 maand.

 

 • Beëindiging lidmaatschapsovereenkomst
  U kunt uw lidmaatschapsovereenkomst alleen persoonlijk en schriftelijk beëindigen door het formulier
  ‘verzoek tot beëindiging van lidmaatschap’ in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie.
  Onderteken dit formulier en geef het af bij de receptie. U ontvangt dan een schriftelijk bewijs van uw
  verzoek tot opzegging. Vervolgens ontvangt u van de manager het definitieve bewijs van uw opzegging.
  Tenminste 1 maand voor afloop van uw abonnement dient u op te zeggen. Wanneer u niet tijdig opzegt,
  verlengen wij het abonnement automatisch. U heeft te allen tijde de mogelijkheid, na het verlopen van het
  contract, om met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de overeenkomst op te zeggen.

 

 • Betalingen voor lidmaatschap
  Betalingen vinden steeds vóóraf plaats. Bij inschrijving betaalt u eenmalig inschrijfgeld en de kosten voor
  uw lidmaatschap. Wanneer u kiest voor een abonnement met
  automatische incasso dan incasseren wij het verschuldigde bedrag in maandelijkse termijnen. Door
  ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst machtigt u ons tot automatische incasso van de
  lidmaatschapsgelden. Wanneer u kiest voor contante betaling moet u het abonnementsgeld voor alle
  maanden ineens voldoen.Wanneer de bank een incasso storneert (weigert), bent u verplicht binnen 30 dagen aan uw
  betalingsverplichting te voldoen. Wanneer de bank meer dan twee keer een incasso weigert,
  schorten wij de automatische incasso op en is het resterende lidmaatschapsgeld in één keer opeisbaar.
  Incassokosten komen voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Terugbetaling van betaalde gelden
  vindt niet plaats.

 

 • Openingstijden van het centrum
  Het centrum is het gehele jaar geopend INCL. FEESTDAGEN!
  Tijdens de vakantieperiodes gelden aangepaste groepsles roosters. Wij
  maken wijzigingen tijdig bekend via de website.

 

 • Wijzigingen openingstijden, roosters of tarieven
  Onze openingstijden, de activiteitenroosters en de tarieven kunnen wijzigen. Prijswijzigingen en
  (kortings)acties zijn niet van invloed op lopende lidmaatschappen en zijn pas van toepassing bij ingang
  van een nieuwe abonnementsperiode.

 

 • Schade aan uw en onze eigendommen
  Ter voorkoming van schade en of letsel gelden regels die u dient op te volgen. Ter bescherming van uw
  persoonlijke eigendommen hebben wij lockers in de kleedruimtes. Wij zijn echter niet aansprakelijk
  voor ontvreemding of schade aan uw spullen. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor
  de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.

 

 • Huisregels
  Voor een fatsoenlijk verloop van de dagelijkse gang van zaken zijn huisregels vastgesteld die
  verkrijgbaar zijn bij de receptie. Iedere bezoeker wordt geacht deze regels na te leven. Gebeurt dit niet
  dan kan de bedrijfsleiding eisen dat de betrokken bezoeker het gebouw verlaat en de bedrijfsleiding kan
  hem de toegang tot het gebouw ontzeggen. De bedrijfsleiding is te allen tijde bevoegd de huisregels
  aan te passen.

 

 • Promotie
  Voor promotionele doeleinden maken wij regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers,
  apparatuur en (groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren hierbij hiermee akkoord te gaan.

 

 • Privacy
  De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
  administratieve doeleinden van ons centrum gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële
  doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.